INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

Szanowni Państwo, 18 maja br. otrzymaliśmy z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji następującą informację, dotyczącą Ankiety jednostki 2006:

Zgodnie z § 12 ust 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę,  jednostka naukowa ubiegająca się o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja, przesyła:
1) wniosek o przyznanie dotacji, sporządzony w dwóch egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia,
2) wypełnioną ankietę jednostki naukowej, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz jej wersję elektroniczną w wymaganym formacie, na adres wskazany przez Ministerstwo (ankieta OPI).

Dotychczas w przypadku publikacji wieloautorskich (o których mowa w przypisie 3 do załącznika Nr 2 rozporządzenia) opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach (24 pkt na załączonej liście) wartość punktową tych czasopism normalizowało się w taki sposób, że ostateczna liczba punktów za publikację zespołową (podana w karcie osiągnięć jednostki) wynosi 24 punkty, jeśli liczba autorów z danej jednostki jest równa co najmniej połowie liczby wszystkich autorów, 15 pkt jeśli mniej niż połowa, ale nie mniej niż 1, zaś 6 pkt w pozostałych przypadkach. Powyższą regułę określał list Ministra Nauki i Informatyzacji z 7 października 2005r. skierowany do kierowników jednostek naukowych.
Zgodnie z decyzją Ministra Kurzydłowskiego, oceniana jednostka otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji bez względu na liczbę autorów. Publikacja jest oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor, redaktor) podaje w publikacji tę jednostkę jako swoje miejsce pracy (afiliacja w jednostce); jeżeli wydawca z zasady nie umieszcza afiliacji, wymagane jest oświadczenie autora, że jego praca należy do dorobku ocenianej jednostki.
Informuje się ponadto, że na stronie internetowej Ministerstwa znajdują się wykazy czasopism punktowanych, ogłoszone Komunikatem ministra nauki i informatyzacji  z dnia 7 października 2005 r. Do czasu ogłoszenia nowych wykazów możliwe jest ich wykorzystanie do określenia wysokości punktów  przysługujących za publikacje naukowe zamieszczane w ankietach jednostek naukowych za 2006 r.

Nowe wykazy będą wykorzystane w ankietach za 2007 rok."Stary" wykaz czasopism opublikowany w Dz.U MNiI znajduje się na naszej stronie: http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=470&news_id=2959&layout=2&page=text.
Niedzielenie dotyczy tylko publikacji 24 pkt, bez monografii.


Udostępniamy Państwu program do wypełnienia Ankiety jednostki za 2006, w którym zmieniona została zasada naliczania punktów za publikacje wieloautorskie, zamieszczone w czasopismach 24-punktowych (zgodnie z decyzją Ministerstwa).

Plik do zainstalowania oprogramowania w zakładce oprogramowanie

Pytania związane z wypełnianiem ankiety, prosimy kierować pod adresem e-mail: ankieta_jednostki@opi.org.pl, nr tel.: (0-22) 825-54-67, (0-22) 825-83-39, (0-22) 351-70-85.

Uwagi nt. działania programu prosimy zgłaszać pod adresem e-mail: piotr.rodzik@opi.org.pl, tel: 0-601 912-545